Archive for October 18th, 2016

เครื่องกลึงโลหะ WASINO LEO-80 A

CODE : LL-WA-TH65

 • เครื่องกลึงโลหะ
 • ยี่ห้อ WASINO  6 ฟุต
 • โมเดล : LEO-80A
 • หัวจับ 9 นิ้ว  ปี 1994
 • กลึงเพลายาว 800 mm.
 • กลึงหน้าแปลน 260 mm.
 • เหวี่ยงผ่านป้อมมีด 560 mm.
เครื่องกลึงโลหะ WASINO LEO-125A

CODE : LL-WA-DK130110

 • เครื่องกลึงโลหะ
 • ยี่ห้อ WASINO  8 ฟุต
 • โมเดล : LEO-125A
 • หัวจับ 9 นิ้ว  ปี 1999
 • กลึงเพลายาว 1250 mm.
 • กลึงหน้าแปลน 260 mm.
 • เหวี่ยงผ่านป้อมมีด 560 mm.
เครื่องกลึงโลหะ WASINO LEO-125A

CODE : LL-WA-DK130620

 • เครื่องกลึงโลหะ
 • ยี่ห้อ WASINO  8 ฟุต
 • โมเดล : LEO-125 A
 • หัวจับ 12 นิ้ว
 • กลึงเพลายาว 1250 mm.
 • กลึงหน้าแปลน 340 mm.
 • เหวี่ยงผ่านป้อมมีด 560 mm.